Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Oldukça uzun süren ve çok emek verilen bir çalışma oldu. Yaklaşık 2 sene önce yargı reformu strateji belgesini paylaşırken bu belgenin bir sonraki reform hazırlıklarının başlangıcı olduğunu söylemiştik. Bugün açıklayacağımız eylem planı değişim ve reform irademizin devam ettiği ve devam edeceğinin göstergesidir. Her maddenin hayata geçmesi için gereken adımları atacağız. Önümüzdeki hafta da ekonomik reformlarımızı milletimizle paylaşacağız. İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlığında asıl belirleyici, milletimizin ihtiyaç ve talepleri olmuştur. 

Milletimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan Eylem Planı'ndaki her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı bir istişare süreci vardır. Eylem planı 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandı. İlgili kuruluşlar ile faaliyetler için öngörülen zaman dilimine yönelik takvim de kamuoyua sunulacak. Eylem planımız 9 amaç, 50 hedeften oluşuyor. 

Eylem planımız 11 temel ilke ile başlıyor. Asla vazgeçmeyeceğimiz bu ilkeler şunlardır:

- İnsan doğuştan sahip olduğu haklarla birlikte yaşar devletin göre kourmak ve geliştirmek.

- İnsan onuru hukukun etkin koruması altındadır. 

- Din, dil, ırk, renk, cinsiyet vb temellerinde ayrımcılık olmadan herkes hukuk önünde eşittir.

- Kamu hizmetinin eşit biçimde sunulması idari faaliyetlerin temel özelliğidir. 

- Mevzuat anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir. 

- Sözleşme özgürlüğüne hukuki güvenlik ilkesi v kazanılmış hakların korunulması için müdahale edilemez.

- Adli ve idari işleyiş masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliğini gözeten bir yaklaşımı merkezine alır. 

- Hiç kimse başkalarının kişilik haklarına saygı göstererek yaptığı eleştiriler nedeniyle özgülürlüğünden yoksun bırakılamaz.

- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes kanun yoluna erişebilir. 

AB ile vize serbestisi konusundaki çalışmalara hız veriyoruz.

KDK ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz.

İnsan hakları tazminat komisyonu uzun yargılamadan kaynaklı tazminatları karşılayacak.

Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz.

İNSAN HAKLARI İZLEME KOMİSYONU KURULUYOR

Barolar, STK'ler ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu kuruyoruz.

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesine başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak.

BİREYSEL BAŞVURUNUN ETKİNLİĞİ ARTACAK

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

Çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik psiko-sosyal destek ve bilgilendirme hizmetlerinin etkinliğini artırıyoruz.

HAKİM VE SAVCILARA COĞRAFİ TEMİNAT

Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz.

HSK'NIN DENETİM ALANI GENİŞLİYOR

Gerekçelerin sağlam, tutarlı ve tartışmaları bitiren mahiyette olması için HSK'nin denetim alanını genişletiyor, istinaf dairelerine de bu sebepten dolayı bozma yetkisi veriyoruz.

GEREKÇELİ KARAR 30 GÜNÜ GEÇMEYECEK

İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılıyoruz.

Elektronik tebligat uygulamasına, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz.

SGK KAYITLARI HAKİMLERE AÇILACAK

İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz.

İddianamelerin mağdur ve müştekilere de tebliği uygulamasını başlatıyoruz. İdari davalarda dosyaya sonradan giren bilgi ve belgelerin taraflara tebliğini de zorunlu hale getiriyoruz.

AYM'YE ELEKTRONİK BAŞVURU

Avukatların, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlıyoruz.

AVUKATLARDAN AZ VERGİ ALINACAK

Avukatlardan alınan vergi oranlarını düşürüyoruz.

E-DURUŞMALAR YAYGINLAŞACAK

Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyoruz. e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz.

İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz.

MAHKEME KARARLARI KAMUOYUNA AÇILIYOR

İstinaf ve temyize başvurma süreleri, gerekçeli kararın tebliğiyle başlayacak. Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde, kamuoyunun erişimine açıyoruz.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR

Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz.

YATIRIMLARCILAR İÇİN OMBUDSMAN

İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için, bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı karar alabilecek 'Yatırım Ombudsmanlığı' kuruyoruz.

Hatalı rapor hazırlayan bilirkişi sistemden çıkarılacak.

Mevzuatı ve uygulamayı, ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının en geniş şekilde teminat altına alınması doğrultusunda gözden geçiriyoruz.

İfade özgürlüğü alanını daha da genişletiyoruz. Toplantı ve gösteri yürüyüşünü teminat altına alıyoruz. 

Katalog suçlarda 'somut delile dayanma şartı' getirerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz. Adli kontrol tedbirlerini de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz.

DİNİ BAYRAMLAR İÇİN İZİN

Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz.

İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz.

Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’ni yeniden düzenliyoruz.

GECE YARISI GÖZALTILARINA SON

İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz.

İfade alma işlemi 7 gün 24 saat yapılabilecek. İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışını yerleştirdik. İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz.

Şikayete bağlı suçlarda açıklamalı davetiye tebliğine rağmen mazeretsiz olarak duruşmaya gelinmemesi halinde, davanın düşürülmesine ilişkin değişiklik yapıyoruz. Böylece yıllarca açık duran dosyaları, sürüncemede kalan yargılamaları ortadan kaldırıyoruz.

Görevin gereklerine aykırı olarak hak ihlaline sebebiyet veren kamu görevlileri için rücu ve disiplin işlemlerinin etkinliğini artırıyoruz.

Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve toplumun tüm kesimlerinin iş birliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

ESKİ EŞ CİNAYETİNE DE AĞIRLAŞTIRICI SEBEP

Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

Kadına karşı şiddet suçlarını etkin şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER