Anonim Şirket Nedir? Neden Kurulur?

Ülkemiz ticari hayatında limited şirketin yanı sıra en çok tercih edilen şirket türlerinin başında anonim şirket gelir.

Anonim Şirket Nedir? Neden Kurulur?

Ticari hayatta aktif bir rol üstlenme kararı alan girişimcilerin en çok tereddüt ettikleri nokta hangi şirket türünün kurulması gerektiği olur. Bu konuda en kısa, orta ve uzun vadede en doğru kararı vermek için limited şirket kurmak ve anonim şirket kurmak için gereken süreçlere, her iki şirket türünün beraberinde getirdiği avantajlara ve dezavantajlara hakim olmak gerekir.

Sermayesi belli olan anonim şirketler kanunen yasak olmayan her tür ticari faaliyette bulunmak için kurulabilirler. Sermayesi paylara bölünen anonim şirketlerde, şirketin borçları yalnızca malvarlığıyla sınırlı tutulur. Bu kapsamda anonim şirket ortakları yalnızca şirkete koymuş oldukları sermayeyle sorumludurlar. Anonim şirketlerin tek ortaklı olarak kurulması da mümkündür.

Anonim Şirket Sermayesi Ne Kadar?

Anonim şirket kurmak için gereken sermaye en az 50.000 TL’dir. Bununla birlikte eğer anonim şirket sermayenin artırılmasıyla ilgili olarak yönetim kuruluna tanınan yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan bir anonim şirketse başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır.

Anonim şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değeri üzerinden en az 1/4’lük kısım şirket tescilinden önce, kalan miktar ise şirket tescil tarihini izleyen 24 ay içinde ödenir.

Üzerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ya da tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen veya devrolunabilen, fikri mülkiyet haklarıyla sanal ortamlar da dahil olmak kaydıyla mal varlığı unsurları ayni sermaye olarak koyulabilmektedir. Diğer yandan ticari itibar, hizmet edimleri, kişisel emek ile vadesi gelmeyen alacakların sermaye olarak koyulması mümkün değildir. Aynı zamanda anonim şirketler hisselerini halka arz edebilirler.

Anonim Şirketlerin Yönetimi Nasıl Olur?

Anonim şirket yönetimi ve temsili yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Yönetim kurulu genel kurul tarafından seçilmiş veya esas sözleşmeyle atanmış bir ya da daha fazla kişiden meydana gelir. Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmekle birlikte eğer esas sözleşmede aksi bir hüküm yoksa yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyelerine tutarının esas sözleşmeyle ve genel kurul kararıyla belirlenmesi durumunda huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödemesi yapılabilir. 

Faktoring şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, ürün ihtisas borsası şirketleri, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, döviz bürosu işleten şirketler, bağımsız denetim şirketleri, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler, bankalar, varlık yönetimi şirketleri, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, gözetim şirketleri, finansal kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri için Bakanlık izni gerekir.

Anonim Şirketlerin Unvanı Nasıl Olmalı?

Anonim şirketlerin ticari unvanlarında bulunacak olan ibarelerin kesinlikle tacirin kimliği, finansal durumu, söz konusu işletmenin genişliği ve önemi gibi konularda üçüncü kişiler nezdinde yanlış kanılar oluşturacak şekilde ve gerçeğe aykırı olmamasına özen gösterilmelidir. Aynı şekilde ticari unvandaki ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara, ahlaka aykırı olmamalı aynı zamanda tarihi ve kültürel değerleri zedeleyecek özelliklere sahip olmamalıdır.

Limited şirketlerde olduğu gibi anonim şirketlerde de ticari unvana; “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimelerinin yalın, eksiksiz ve sade bir şekilde koyulabilmesi için Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç vardır.

İşletme konularından en az biri anonim şirketin ticari unvanında bulunmalıdır. Bunun yanı sıra işletme konusunu gösteren ibarelerde hiçbir şekilde kısaltma yer alamaz. Eğer anonim şirketin başlıca kuruluş amacı başka işletmelere katılmaksa unvanda mutlaka “Holding” ibaresi yer almalıdır. Ayrıca resmi olarak tanımlanmış yer adları ticari unvanda yer alabilmekle birlikte ülke isimlerinin kullanılması için ilgili ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekliliği vardır.

Kamu kurumları ve kuruluşlarıyla ulusal ve uluslararası kuruluşların isimleri ya da bunu tanımlar özellikte kısaltılmış olan isimlerin ticaret unvanlarında ek olarak kullanılması mümkün değildir. Bir ticaret unvanının silinmesi durumunda, unvanın silindiğine dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan yayımlanma tarihi üzerinden 5 yıl geçmeden bir başka tacir adına bu unvanın tescil edilmesi söz konusu değildir.

Limited şirketlerin pay devrinin yapılabilmesi anonim şirketlere göre daha zor olmasının yanı sıra sermaye payı karşılığı hisse senedi çıkarma hakkı limited şirketlere tanınmaz. Ortak sayısı 50 ile sınırlı olan limited şirketler halka açılamaz. Ortaklar limited şirketin kamu borçları karşısında sermayeleri ile orantılı olacak şekilde sorumlu tutulurlar. Anonim şirketlerde ortaklar yerine yönetim kurulu üyeleri kamu borçlarından sorumludurlar.  Limited şirketler uzun vadeli borçlanma amacıyla tahvil de çıkaramazlar.

Limited şirket kurmak ve anonim şirket kurmak isteyen kişiler muhasebeci desteği ile süreçleri çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütme imkanını elde ederler. İzmir muhasebe hizmetleri kapsamında gerçekleştirilmekte olan tüm işlemler, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından belirlenen tarifeler üzerinden ücretlendirilerek belirli bir standardizasyon sağlanabilmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER