Erdoğan imzaladı! Yeni dönem başlıyor

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında iki ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan imzaladı! Yeni dönem başlıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 29 ve  30 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve  Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve  Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapıldı.

Buna göre, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve  Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü  maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "görevlerine" ibaresi  "görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine" şeklinde  değiştirildi.

Söz konusu maddede "il ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine  atanacaklar" için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla  uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az 5  yıl çalışmış ve temayüz etmiş olma şartı aranıyordu.

Ayrı kararnamenin (I) sayılı cetvelinde yer alan "Türkiye Maarif Vakfı  Mütevelli Heyet Üyeleri" ve "Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü" satırları  yürürlükten kaldırılırken, "Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı" satırı  "Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanı" şeklinde değiştirildi.

Kararnamedeki (II) sayılı cetvelde yer alan "Din İşleri Yüksek Kurulu  Üyeleri", "Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcıları" ve "Ulusal Bor  Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri" satırları da yürürlükten kaldırılarak  (I) sayılı cetvele "Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri" satırı eklendi.

Ayrıca (II) sayılı cetvelde yer alan "Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu  Ve Danışma Kurulu Üyeleri" satırı "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yürütme Kurulu  Üyeleri" şeklinde düzenlendi.

YERLİ VE YABANCI PERSONEL SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILABİLECEK

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer  Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki "4 sayılı" Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinde yapılan değişikle, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet  Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren  geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi  zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilecek.

Ticaret Bakanlığı ile ilgili kısa adı "HAK" olan Helal Akreditasyon  Kurumunun görev ve yetkilerine ilişkin maddeye eklenen fırka ile söz konusu  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatla Türk Akreditasyon Kurumuna  verilen görev ve yetkiler saklı kalacak.

Ayrıca Helal Akreditasyon Kurumunun Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine  ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının  memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde Dış İlişkiler Dairesi  Başkanlığı kurulması kararlaştırılırken, Personel Dairesi Başkanlığının "Genel  Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili uluslararası eğitim planları hazırlama ve  uygulanmasını sağlama" görevi yürürlükten kaldırıldı. 

PTT ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin kuruluşuna ilişkin  maddedeki "Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkı saklı  kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine  ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının PTT'deki pay  sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılır. Bu hak ve yetkilerin kullanımına  ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına  aittir." cümleleri yürürlükten kaldırıldı.

PTT Yönetim Kuruluna ilişkin düzenleme ile Yönetim Kurulunun beş  üyeden oluşması ve üyelerin Genel Kurul tarafından atanması kararlaştırıldı.  Önceki düzenlemede Genel Müdür dahil beş üyeden oluşan PTT Yönetim Kurulunun dört  üyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanının, bir üye ise Hazine ve Maliye Bakanının  teklif ettiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından atanıyordu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısındaki değişikle  havacılık uzmanı ve havacılık uzman yardımcısı ile idari hizmet sözleşmesiyle  teknik personel istihdam edilmesine ilişkin maddeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde,  yerli veya yabancı personelin tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı  olarak sözleşmeyle istihdamına ilişkin düzenlemede ise bu kapsamda  çalıştırılacaklar Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu'nun 4'üncü  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olacak.

SPOR TOTO TEŞKİLATININ GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ait düzenlemede ise kurumun merkez  teşkilatındaki başkan yardımcısı sayısı ikiye çıkarıldı.

Ayrıca Spor Toto Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerine "Teşkilat  Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ile reklamların konusunu ve bedelini  belirlemek" maddesi eklenirken Yönetim Kurulunun teşkiline ilişkin usul ve  esasların Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi  kararlaştırıldı.

Bu arada Spor Toto Hukuk Müşavirliğince takip edilerek sonuçlandırılan  dava ve icra işleri sonucunda mahkemeler ve icra müdürlüklerince Teşkilat  Başkanlığı lehine hükmolunup tahsil edilen vekalet ücretinin, Hukuk  Müşavirliğinde görev yapan avukatlar, hukuk müşavirleri ve Hukuk Birimi Amiri  arasında eşit olarak dağıtılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda  ödenecek vekalet ücreti tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel  Müdürlüğünde görev yapan avukatlar için öngörülen üst sınırı aşamayacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanına  giren konularda yönetmelik kapsamında idari düzenlemeler yapabileceği hususlar  arasına "Teşkilat Başkanlığına ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve  kullanımı ile taşınır yönetim sorumlularının belirlenmesi ve taşınırların kamu  kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin usul ve esaslar"  maddesi de eklendi.

TAŞINMAZLARIN DEĞERİ, BELİRLENECEK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, yetki ve sorumluluklarına  ilişkin maddeye "toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek" ibaresi  eklenerek, bu kapsamda taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini  belirleme, değer bilgi merkezini kurma, yönetme ve değer haritalarının üretilmesi  ile güncel tutulmasını sağlama görevi verildi.

Bu kapsamda kurumun merkez teşkilatında "Taşınmaz Değerleme Dairesi  Başkanlığı" kurulmasına karar verilirken ayrıca kurum bünyesinde yurt dışı  teşkilatı oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

YURT DIŞINDA TAPU VE KADASTRO TEMSİLCİLİKLERİ AÇILACAK

Bazı ülkelerde açılacak tapu ve kadastro temsilcilikleriyle yurt  dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin  Türkiye'de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları  ülkelerden yapabilmeleri sağlanacak.

Tapu sicili ve kadastro işlemlerinin yurt dışında yürütülmesine  ilişkin usul ve esaslar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak  yönetmelikle belirlenecek.

Bu arada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri  kapsamında yurt dışında faaliyette bulunmak amacıyla Cumhurbaşkanı kararı  doğrultusunda şirket kurabilecek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle  ortaklık yapabilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ilişkin düzenlemede ise "Kurs,  seminer, eğitim, araştırma, yayın, danışmanlık ve benzeri hizmetler ile kayıt,  izin, ruhsatlandırma ve sertifikasyona ilişkin tüm iş, işlem ve  belgelendirmelerden elde edilen gelirler." kurumun gelirleri arasında yer alacak.

Ayrıca kurum bünyesinde istihdam edilecek sağlık denetçileri ve  denetçi yardımcılarının statüleri "müfettiş ve müfettiş yardımcıları" şeklinde  değiştirildi.

Türk Standardları Enstitüsünde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren  "uygunluk değerlendirme faaliyetleri"nde görev yapmak üzere heyetler  oluşturulabilecek.

Bu heyetlerde Enstitü dışından görevlendirilenlerden uhdesinde kamu  görevi bulunanlara ayda 4 defadan fazla olmamak üzere her bir toplantı günü için  (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpım sonucunda bulunacak  miktarda huzur hakkı ödenecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim  Kurulu üyelerine de ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000)  gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda  huzur hakkı ödemesi yapılacak.

TAEK İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) kuruluşuna ilişkin kararda yer  alan "ve bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi"  ibaresi yürürlükten kaldırılırken, görev alanı ilgili insan kaynağı oluşturmak  amacıyla ödül ve burs verebilecek. Bu amaçla verilecek ödül veya bursun miktarına  dair usul ve esaslar TAEK tarafından belirlenecek.

TAEK Yürütme Kurulu ve Başkanlığının görev ve yetkileri arasına  "Uluslararası kuruluşlara üyelik, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu  uluslararası kuruluşlar ve diğer yabancı kuruluşlar ile yapacağı iş birliği,  proje ve faaliyetlere ilişkin yapılacak katılım, katkı ve her türlü ödeme  konularında karar verme." maddesi de eklendi.

TAEK'de istihdam edilecek personel statüsü de "sözleşmeli personel"  olarak değiştirilirken, idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmekte olanlar  hakkında, mevcut sözleşme sürelerinin sonuna kadar yürürlükten kaldırılan ilgili  mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine dair fıkra yürürlükten  kaldırıldı.

Yapılan bir başka düzenleme ile TAEK bünyesinde Atom Enerjisi  Denetçisi ve Atom Enerjisi Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilecek. Söz konusu  personel mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından  bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denk olacak.

Ayrıca söz konusu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla  TAEK'de istihdam edilmekte olan veya atanmaya hak kazanmış personelin 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışmaya devam etmesi ve 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesi kapsamında  sigortalı sayılmasına ilişkin geçici madde de yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısına  ilişkin düzenleme ile kurumda istihdam edilen "Sağlık Denetçileri ve Sağlık  Denetçi Yardımcıları"nın statüsü "müfettiş ve müfettiş yardımcıları" şeklinde değiştirildi.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde 375 sayılı KHK'nın ek 27'nci  maddesine göre istihdam edilecek personel Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanununun 4'üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendine tabi olacak.

Ayrıca bir başka değişikle Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün gelir  kalemleri arasında yer alan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bor  ürünlerinin satışından aktaracağı yüzde 0,2 oranındaki pay yüzde 0,5'e çıkarıldı.

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde istihdam edilecek  uzman ve uzman yardımcılarının statüleri "Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve  Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcısı" şeklinde düzenlendi.

Söz konusu personelin mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük  hakları bakımından Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcılarına denk olması  kararlaştırıldı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve  sorumluluklarına ilişkin de düzenlemeler yapılırken, teşkilat yapısındaki bazı  daire başkanlıklarının isimleri ve görev alanları değiştirildi.

Ayrıca kurum bünyesindeki Maden ve Petrol İşleri Denetçisi ve Maden ve  Petrol İşleri Denetçi Yardımcılarının statüleri de müfettiş ve müfettiş  yardımcısı şeklinde düzenlendi.

Söz konusu kadro düzenlemelerine ilişkin ihdas edilen kadrolar da  kararnamenin ekinde yayımlanan cetveller de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan geçici maddeler ile kadro  unvanlarında yapılan değişiklikler yer alırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz  Kurumunda Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi ve Sağlık Denetçi Yardımcısı  kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun Başmüfettiş,  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın  atanmış sayılacak.

Bu personelin ilgili kadrolarda geçirdikleri süreler ise Başmüfettiş,  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçmiş kabul edilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER