Şehir plancılarından çağrı: Gökdelen ruhsatı durdurulsun!

Şehir Plancıları İzmir Şubesi, Alsancak Pasaport’taki Zorlu Konak Projesi’nde ruhsat durdurulmasına gidilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’ne dilekçe verildiğini açıkladı. Şehir Plancıları internet sayfasında, “Usule aykırı yapı ruhsatı konusunu takip ediyoruz” açıklaması yapıldı.

Şehir plancılarından çağrı: Gökdelen ruhsatı durdurulsun!

Şehir Plancıları İzmir Şubesi yetkilileri, Alsancak Pasaport’taki Zorlu Konak Projesi’nde ruhsat durdurulmasına gidilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’ne dilekçe verildiğini açıkladı. Şehir Plancıları internet sayfasında, “Usule aykırı yapı ruhsatı konusunu takip ediyoruz”  açıklaması yapıldı.

Şehir Plancıları İzmir Şubesi’nden yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“İzmir kamuoyunda önemli bir konu haline gelen "Zorlu Konak Projesi"ne  ilişkin 9 Aralık Pazartesi günü yaptığımız yazılı açıklamada söz konusu parselin, alt ölçek ve üst ölçekli plan kararlarının, söz konusu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin iptal edildiği 02.10.2009 tarihinden bugüne kadar uyumsuz olduğunu belirtmiştik. Aynı açıklamada bu alanda ruhsat verilebilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu`nun hükümlerince alt ölçekli planın uyumlu hale getirilmesi zorunluluğu ifade edilmiş ve 2018 yılında verilen ruhsatın İmar Kanunu hükümlerine aykırı olduğu bilgisi de paylaşılmıştı.

Konu basında yer almaya devam ederken Sayın Tunç  SOYER`in yaptığı açıklamaları değerlendirdiğimizde sürece ilişkin kimi noktaların yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz. Açıklamalarında Tunç SOYER, projenin durdurulması için bundan önce 3 kez yasal girişimde bulunulduğunu ve mahkemelerce planların uygun görüldüğünü ifade etmiştir.

Öncelikle bahsedilen planlar söz konusu parseli de içeren Alsancak-Kahramanlar Bölgesi`ni kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarıdır. Tarafımızca açılan davalarla 2010 yılında onaylanan planın İzmir 4. İdare Mahkemesi`nin 2010/2024 E. 2011/1772 K. sayılı kararıyla iptal edildiği, 2013 yılında onaylanan planın İzmir 1. İdare Mahkemesi`nin 2013/1746 E. 2015/787 K. sayılı kararıyla iptal edildiği, 2015 yılında onaylanan planın İzmir 3. İdare Mahkemesi`nin 2016/429 E. 2017/1601 K. sayılı kararıyla iptal edildiğini hatırlatalım. Ancak ruhsat verilmesi konusunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının üst ölçeğe uyumu ile ilintili olduğunu da vurgulamak isteriz. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sürecinin ne durumda olduğundan ziyade asıl önemli olan 02.10.2009`dan bugüne dek süren bir uyumsuzluğun varlığıdır.

Tekrar altını çizmek gerekirse Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 5.maddesi 2.fıkrasında yer alan "Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar, alt kademe planları en geç altı ay içinde üst kademe planlara uygun hale getirir ve resen onaylar. Alt kademe planlarla üst kademe planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin on sekiz aylık süre içindeki yeni yapı ruhsatı başvuruları, yürürlükte olan uygulama imar planına göre sonuçlandırılır. Bu sürenin dolduğu tarihe kadar alt kademe planlar ile üst kademe planlar birbirleriyle uyumlu hale getirilmemiş ise, planlar birbiriyle uyumlu hale getirilinceye kadar bu alanlarda yeni yapı ruhsatı düzenlenmez…" ifadesine göre uyumsuzluğun üzerinden 9 yıl geçmiş olmasına rağmen Aralık 2018`de verilen ruhsat usule aykırıdır.”

Ayrıca Tunç SOYER verdiği demeçte ruhsatı Konak Belediyesi`nin verdiğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi`nin iptal etme yetkisinin olmadığını belirtmiştir. Biliyoruz ki büyükşehir belediyelerinin imar denetim yetkisi ve hatta bununla yetkili birimleri bulunmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun "Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi" başlığı altındaki 11.maddesinde "Büyükşehir belediyesi, ilçe (…)(2) belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir…" hükmü hem ilçe belediyesinin hem de büyükşehir belediyesinin sorumluluğu olduğunu ifade etmektedir.

Bu doğrultuda Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak 10 Aralık 2019 tarihinde hem Konak Belediyesi`ne hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Daire Başkanlığı`na mevzuata aykırı olarak verilmiş olan ruhsatın durdurulması hususundaki yazılı başvurumuzu yapmış buluyoruz. Kent merkezinde yeni bir kent suçunu önlemek adına yetkili kişileri ve ilgili kurumları gereken işlemleri yapmaya, İzmir kamuoyunu da konunun takipçisi olmaya davet ediyoruz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER